messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
https://itas.nacc.go.th/go/eit/1eq1xw
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
https://itas.nacc.go.th/go/eit/1eq1xw
นายณรภัทร กันหาวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่
โทร : 0899006558
นายณรภัทร กันหาวรรณะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่
โทร : 0899006558
นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0615307413
นายชัยณรงค์ ชาคำรุณ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0615307413
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
โครงการโรงเรียนครอบครัวโคกใหญ่ หลักสูตร เสริมสุขภาพกายใจและลดตวามรุนแรงในผู้สูงอายุ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการแจ้งเกิดของเด็กผู้ด้อยโอกาส
งานสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการเและเด็กด้อยโอกาสเพื่อมอบความช่วยเหลือ
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview40
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview36
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview52
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview80

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview55
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview132

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info Line องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
Line


บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line

สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้2,796
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,431
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ