องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เลขที่19 หมู่ที่1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทร.042-810703 แฟกซ์ 042-810704

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
นายภัทรพล อาจเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0643291525
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมกึเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสัดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณร์ะบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเหลืองทองอุไรตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบในโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์ อบต.โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือÊวสัดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาํ นักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บริการข้อมูล
thumb_up facebook-line
การปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-2
folder -คู่มือ-การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน-พ-ศ--2556-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-(ฉบับที่-
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน
folder คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
folder คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
folder คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
folder คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
folder คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder คู่มือการบันทึก-E-GP
folder คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
folder -ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมสถานประกอบการ