องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คุ่มือการใช้งานระบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) สำหรับผู้ใช้งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือสำหรับสารบรรณหน่วยงาน (ทุกส่วนราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์ (ทุกส่วนราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (แผนงานสังคมสงเคราะห์) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อมคู่มือ (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนงานการพาณิชย์) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการบันทึก e-GP (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (แผนงานการเกษตร) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2